Geçmi? Fuarlar

2008 2009 ve 2011 y?llar?nda Eurasia fuarlar?na kat?l?m göstermi? bulunmaktay?z. Bu girdi?imiz fuarlar bizler için ilk kat?ld???m?z fuarlar olmas? aç?s?ndan deneyim yönünden çok önemlidirler. Bu fuarlarda yurt içi yurt d??? bir sürü insala tan??t?k ve bu insanlar zaman içerisinde bizlerle ileti?ime geçip al??veri?te bulundular.

Bulundu?umuz bu ilk fuarlarda firma olarak extruder makinam?z? palet ve bant çekiçilerimizi so?uk bask? yaz? makinas? ve bunun yan?nda Ko-Ex makinalar?m?zla fuarlarda bulunduk. Tam bir ?enlik havas? içinde geçen fuarlar?m?z bizlere say?s?z dost kazand?rmakla birlikte bugün geldi?imiz noktada endüstri 4.0’? anlayabilmek ve geli?imini önceden gözlemeyebilmek aç?s?ndan bizler için faydal? olmu?tur. Günümüzde geni? perspektiften bak?p bili?im sektörüyle i?lerimizi birle?tirebiliyorsak ilk kat?ld???m?z fuarlarda yurtiçi ve yurtd???ndan ziyaretimize gelen dostlarla yap?lan sohbetlerin ve fikir al??veri?inin etkisi oldukça büyüktür.

Yorum b?rak?n

E-posta hesab?n?z yay?mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile i?aretlenmi?lerdir

tr_TRTurkish