blog

Extruder Makinesi Nedir?

Ekstruder makinesi amaca ve üretim s?n?f?na uygun çok amaçl? uygulamas? olan, birden fazla çe?itlilikte; eritme , parçalama, kar??t?rma, s?kma, belli bir bas?nçla kal?plama ve ?ekillendirmede kal?pl? veya kal?ps?z olarak dizayn edilebilmektedir. Kullan?lacak hammadde Kalb?na Göre; Kullan?lacak hammadde türüne göre kal?plama kalibreleme, ?ekillendirmeye dayal? ön gruplar? ile so?utma, bask?lama, kesme veya adetleme üretimlerinde kullan?lmaktad?r. Kullan?m Örnekleri; …

Extruder Makinesi Nedir? Devam? »

2021 Fuar Nas?l Geçti?

?lk gün sabah erken saatlerde fuar alan?nda bulunan ekibimiz son haz?rl?klar?n? tamamlad?ktan sonra heyecan içerisinde misafirlerimizi beklemye ba?lad?. Fuar alan?n?n kap?lar?n?n aç?lmas?yla birlikte özellikle yurt içi yurt d??? misafirlerin ak?n ak?n salonlara da??lmas?n? gözlemlemek paha biçilemez bir deneyimdi. 4 günlük fuar serüveni boyunca en çok ilgi çek gören makinam?z ekstruder makinas? idi. Çünkü son teknoloji ile yap?lm?? …

2021 Fuar Nas?l Geçti? Devam? »

Dünyan?n Birçok Noktas?nda Var?z

Erol plastik makina olarak dünyan?n birçok ülkesine makina ihracat?nda bulunduk. Bu ülkelere yaln?zca ihracat yapmad?k ayn? zamanda bak?m onar?m ve servis hizmetlerimizde götürdük. Gitti?imiz ülkeler ise ?u ?ekilde s?ralanabilir; ?spanya, Rusya, Belarus. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Makedonya, Arnavutluk, K?br?s, Kazakistan, Özbekistan, Iran, Ukranya, Bulgaristan, Suriye, K?rg?zistan, Fas, Türkmenistan, Irak, Cezayir. Yazm?? oldu?umuz ülkelerin hepsinde çok k?ymetli …

Dünyan?n Birçok Noktas?nda Var?z Devam? »

tr_TRTurkish