Extruder

Extruder Makinesi Nedir?

Ekstruder makinesi amaca ve üretim s?n?f?na uygun çok amaçl? uygulamas? olan, birden fazla çe?itlilikte; eritme , parçalama, kar??t?rma, s?kma, belli bir bas?nçla kal?plama ve ?ekillendirmede kal?pl? veya kal?ps?z olarak dizayn edilebilmektedir. Kullan?lacak hammadde Kalb?na Göre; Kullan?lacak hammadde türüne göre kal?plama kalibreleme, ?ekillendirmeye dayal? ön gruplar? ile so?utma, bask?lama, kesme veya adetleme üretimlerinde kullan?lmaktad?r. Kullan?m Örnekleri; …

Extruder Makinesi Nedir? Devam? »

Geçmi? Fuarlar

2008 2009 ve 2011 y?llar?nda Eurasia fuarlar?na kat?l?m göstermi? bulunmaktay?z. Bu girdi?imiz fuarlar bizler için ilk kat?ld???m?z fuarlar olmas? aç?s?ndan deneyim yönünden çok önemlidirler. Bu fuarlarda yurt içi yurt d??? bir sürü insala tan??t?k ve bu insanlar zaman içerisinde bizlerle ileti?ime geçip al??veri?te bulundular. Bulundu?umuz bu ilk fuarlarda firma olarak extruder makinam?z? palet ve bant …

Geçmi? Fuarlar Devam? »

PP_PA6-PA12-POM Tüp Üretim Extruderi Bulut Sistemi

Teknoloji ça??n?n gerekliliklerine uyarak yeni fikirler ve yeni üretimlerle her an durmaks?z?n kendimizi geli?tirmek zorunday?z. Bu yaln?zca firmalar için geçerli de?il bireyler içinde geçerli olan bir durumdur. Günümüz dünyas?nda tek bir disipline ba?l? kalmak ?uan içinde bulundu?umuz dünyadan uzak kalmak anlam?na gelmektedir. Bundan dolay? gerek birey olarak insan gerek tüzel ki?ilik olarak firmalar kendilerini disiplinler …

PP_PA6-PA12-POM Tüp Üretim Extruderi Bulut Sistemi Devam? »

tr_TRTurkish